Regulamin

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep internetowy „illuminotti.pl” umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet zgodnie z niniejszym regulaminem.

2. Sklep prowadzony jest przez firmę ILLUMINOTTI SP ZO.O wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Kondratowicza 18., NIP 5242743747, adres poczty elektronicznej: biuro@illuminotti.pl - zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.3. Aby dokonać zakupów należy zarejestrować się w systemie sklepu. Stworzone zostanie konto użytkownika, które będzie dodatkowo zabezpieczone hasłem. Zamawiający zobowiązany jest do podania swojego adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail w celu potwierdzenia zamówienia.

4. Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie się, Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. Przekazanie danych następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 803 z póź. zm.)

5. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania do zaprzestania ich dalszego wykorzystywania, oraz likwidacji konta użytkownika.

6. Poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego spowoduje uaktywnienie konta Klienta w systemie.

7. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe przeprowadzenie procesu zamawiania.

8. Konto użytkownika jest własnością Sklepu i może zostać usunięte bez podania przyczyny. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt tel.  +48 517 532 021, e-mail: biuro@illuminotti.pl

 

II. PRZEDMIOTY TRANSAKCJI

1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony w sieci Internet, są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW sklepu internetowego  w chwili składania zamówienia.

2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są zarówno w wartości netto jak i brutto (z podatkiem VAT) w złotych polskich.

3. Produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i są objęte pełną gwarancją producenta.

4. Produktu oznaczone jako "wyprzedaż" są produktami nieużywanymi, ale ich data produkcji może być dłuższa niż 1 rok. Produkty te objęte są 12 miesięczną gwarancją, licząc od daty zakupu.

5. Ceny i dostępność pozycji oznaczonych jako "Wyprzedaż" i "Promocja" obowiązują po potwierdzeniu ich przez Dział Realizacji Zamówień.

6. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru lub z powodu innych ważnych przyczyn.

 


III. ZAMÓWIENIA

1. Klientem sklepu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, fizyczna lub prawna niezależnie czy prowadzi działalność gospodarczą czy też nie.

2. Zamówienia przyjmowane są przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

3. Ze względów logistycznych minimalna wartość zamawianego towaru to 650,00 zł netto.

4. Zamówienie jest przez Klienta konstruowane na zasadzie wypełnienia wirtualnego koszyka. 

5. W procesie składania zamówienia na zasadach, o których mowa wyżej Sklep udziela konsumentowi wyczerpujących i jasnych informacji dotyczących:

a. przedmiotu zamówienia, jego opisu i właściwości,

b. łącznej ceny obejmującej cenę towaru wraz z kosztami, w tym kosztami dostawy oraz sposobu i terminu zapłaty,

c. sposobu i terminu dostawy,

d. danych Sklepu obejmujących nazwę, adres, wskazanie Sądu prowadzącego akta rejestrowe, numer KRS,

e. sposobu komunikowania się z konsumentem poprzez podanie adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu i faksu, służących do realizacji zamówienia i ewentualnych reklamacji,

f. procedury rozpatrywania reklamacji.

6. Klient po złożeniu zamówienia otrzyma automatyczny e-mail zwrotny potwierdzający fakt złożenia zamówienia oraz jego specyfikację. Zamówienie zostaje przyjęte w momencie wysłania przez Dział Realizacji Zamówień statusu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Wysłanie statusu jest jednocześnie potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a …………… - właścicielem sklepu. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w statusie. Złożenie zamówienia przez kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

7. Jeżeli Klient wybierze formę płatności Przelew to dopiero w momencie potwierdzenia wpłaty na konto firmy, sklep przystąpi do wysyłki zamówionego asortymentu.

8. W niektórych przypadkach sklep może kontaktować się z Klientem telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia lub wyjaśnienia niejasności.

9. Firma……………… zastrzega sobie prawo do realizacji niepełnych zamówień w momencie wystąpienia braków magazynowych po uprzednim powiadomieniu klienta.

10. O brakach towarowych lub ewentualnych problemach związanych z realizacją zamówienia Klient powiadamiany jest najszybciej jak to możliwe.

11. Ze względu na szeroki asortyment, różne produkty mogą być dostarczane osobno przez różnych spedytorów.

 

 

IV. KOSZYK

1. Wprowadzenie do koszyka wybranego towaru nie jest równoznaczne z jego zakupem.

2. Towar znajdujący się w koszyku Klienta do momentu zakończenia procesu zamawiania pozostaje wyłączną własnością sklepu.

 

V. FORMY PŁATNOŚCI

1. Sklep illuminotti.pl preferuje następujące formy płatności:
 

Przelew na konto firmy:
    
ILLUMINOTTI SP Z O.O.

UL. KONDRATOWICZA 18 LOK 123

03-285 WARSZAWA

NIP: 524 274 37 47

 95 1160 2202 0000 0001 9592 8327

NR KONTA, IBAN, SWIFT

 

Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać nr zamówienia (numer ten jest wyświetlany podczas akceptowania zamówienia).

Kartami kredytowymi akceptowanymi przez firmę "eCard" - dodatkowa opłata 0,5% wartości towaru, ale nie mniej niż 5 zł (+ VAT)

Za pobraniem - dodatkowa opłata 0,5% wartości towaru,ale nie mniej niż 5 zł (+ VAT)

 

VI. FORMY PRZESYŁKI

1. Dostawy produktów zamawianych na www.hutrownia-led.com realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do innych krajów po indywidualnych ustaleniach.

2. Termin dostawy zamówionych towarów zależy od jego dostępności, o której Klient jest poinformowany przy akceptacji zamówienia (zmiany statusu). Najczęściej zamówienia realizowane są w 2 do7 dni od momentu złożenia zamówienia.

3. Zamówione towary będą dostarczane poprzez przedstawiciela firmy spedycyjnej.

4. Koszt przesyłki pokrywany jest przez zamawiającego. Wynosi on 18 zł netto (22,14 zł z podatkiem VAT) niezależnie od ilości zamawianego towaru. Wyjątek stanowią produkty, których wymiary wykraczają poza standardowe, w szczegółach których widnieje informacja o indywidualnych kosztach za przewóz . W przypadku zamówienia takich produktów w procesie zamawiania konsument zostanie poinformowany o koszcie dostawy.

5. W przypadku dostarczenia towarów za pośrednictwem wyspecjalizowanego przewoźnika, nabywca ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość po podpisaniu dokumentu odbioru. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej zobowiązany jest wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. - Prawo przewozowe /Dz.U. z 1995 r., Nr 119, poz.575 z póź. zm./ dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody (max. 10 dni od odebrania paczki). Stanowi to podstawę do uznania reklamacji.

6. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

7. W przypadku towaru wysyłanego z magazynów zewnętrznych, z których spedycja nie odbiera paczek pobraniowych, prosimy o dokonanie przedpłaty. Informację taką otrzymają Państwo na maila po złożeniu zamówienia. 

 

VII. DOWODY ZAKUPU/ FAKTURY

1. Do każdego zakupionego produktu dołączany jest dowód dostawy w formie listu przewozowego.

2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli podatkowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji nowego użytkownika. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą.

3. W przypadku braku akceptacji klienta zarejestrowanego jako "firma" na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, dodatkowo wystawiona faktura VAT będzie przesyłana Pocztą Polską na wskazany adres.

 

VIII.ZWROTY

1. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi, oraz skontaktować się z Działem Reklamacji telefonicznie +48 517 532 021 lub drogą elektroniczną na adres biuro@illuminotti.pl. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia w formie spisanego przez kuriera protokołu. W przypadku, gdy Przewoźnik odmówi podpisania protokołu, nie należy przyjmować ani kwitować przesyłki i niezwłocznie skontaktować się z naszym Sklepem.

2. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

3. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (ustawa ta nie dotyczy podmiotów gospodarczych) konsument ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki odstąpić od umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów. Szczegółowe informacje dla konsumenta w tym przedmiocie zawiera załącznik nr 1 do Niniejszego Regulaminu. W przypadku zamiaru odstąpienia od umowy konsument zobowiązany jest złożyć oświadczenie z użyciem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Niniejszego Regulaminu. O chęci zwrotu towaru należy poinformować Dział Reklamacji , który udzieli informacji o adresie zwrotu towaru. Towar należy zaopatrzyć w otrzymany dowód dostawy.

4. Zwrotom nie podlegają towary wyprodukowane lub zaimportowane na zamówienie klienta oraz źródła światła.

5. Zwrot towaru odbywa się tylko i wyłącznie na koszt Klienta.

6. Klient zobowiązuję się, aby zwracany przez niego towar był zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie transportu.

 

IX. REKLAMACJE i GWARANCJE

1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta, zgodnie z pkt. II podpkt. 3 i 4 (źródła światła nie podlegają reklamacji). Dbamy o to, aby nasze towary były najwyższej jakości, ale może się zdarzyć, że po otrzymaniu towaru wykryją Państwo w nim jakieś wady techniczne. W takim przypadku prosimy o przesłanie zgłoszenia telefonicznie +48 517 532 021 lub drogą elektroniczną na adres biuro@illuminotti.pl w celu:

  • omówienia sposobu wymiany na produkt pełnowartościowy,
  • zamiany za zgodą Klienta na inny lub, jeśli nie będzie takiej możliwości
  • zwrotu pieniędzy.

 
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z deklaracją, że Klient zapoznał się z regulaminem Sklepu, w pełni akceptuje jego warunki i wyraża zgodę na udzielenie mu wszelkich informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub systemu internetowego składania zamówień.

2. Dołożyliśmy starań, by informacje zawarte na stronach sklepu były zgodne z prawdą i aktualne, jednak informacje te nie są objęte jakąkolwiek gwarancją. Istnieje jedynie niewielkie prawdopodobieństwo, że opisy umieszczone na stronach sklepu lub zdjęcia (a w szczególności kolory oferowanych produktów) mogą nieznacznie odbiegać od wyglądu w rzeczywistości.

3. Przeznaczenie produktów jest wyłącznie określone w ich instrukcjach obsługi i zastosowania. Firma  nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialna wobec jakichkolwiek osób z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych poniesionych z powodu użytkowania oferowanych przez nas towarów.

4. Odpowiedzialność za szkody wynikłe z nieprawidłowego funkcjonowania produktów użytkowanych zgodnie z ich instrukcją obsługi ogranicza się do warunków gwarancyjnych udzielonych przez producenta, dystrybutora lub importera danego towaru.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2014r i ma zastosowanie do umów zawieranych od tego dnia.

6. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez sklep illuminotti.pl osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie illuminotti.pl przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

 

ILLUMINOTTI SP Z .O.O.